Privacyreglement

Uw oefentherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie van uw gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing.

Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Privacy geheimhoudingsplicht oefentherapeut

Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.

Informatieplicht

Uw oefentherapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling. De therapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. U als patiënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

Dossier

Uw oefentherapeut houdt een dossier bij over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard. 
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.

Onderzoek

In de praktijk komt het voor dat er onder de patiënten een onderzoek wordt afgenomen, dit kan voor wetenschappelijke doeleinden zijn of voor oa. kwaliteitsverbetering. Hiervoor worden patiëntgegevens anoniem gebruikt. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit mededelen aan uw therapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in uw dossier.